Regulamin

NevBit.com jest serwisem internetowym przeznaczonym do wymiany Bitcoin'ów (BTC) na złotówki (PLN) na zasadzie giełdy, gdzie NevBit.com jest wyłącznie medium pośredniczącym wymianie między użytkownikami.

Każdy zarejestrowany i zalogowany w serwisie użytkownik, po potwierdzeniu swojej rejestracji (czyli kliknięciu w link przesłany na podany przez rejestrującego się użytkownika adres email) ma prawo do korzystania z wszystkich jego funkcjonalności.

Rejestrując się i tworząc konto w NevBit.com, wyrażasz równocześnie zgodę na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. W rezultacie rejestracja i założenie konta na NevBit.com jest równoznaczne z wyrażeniem pełnego zrozumienia i akceptacji dla zasad określonych w Regulaminie oraz przyjęciem pełnej odpowiedzialności za wszelkie własne działania dokonywane w ramach NevBit.com.

Podstawowe zasady

1. Aby w pełni korzystać z NevBit.com musisz zarejestrować się i stworzyć konto w NevBit.com. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, proponujemy, abyś powiedział swoim rodzicom lub opiekunom o swoim zamiarze korzystania z NevBit.com.

2. Jeśli się nie zarejestrujesz w NevBit.com, możesz jedynie przeglądać statystyki dotyczące rynku Bitcoin, nie będziesz jednak miał prawa do korzystania z szeregu oferowanych usług takich jak składanie zleceń zakupu i sprzedaży BTC.

3. Jesteś odpowiedzialny/a za wszystkie swoje działania na NevBit.com, które mogą zostać przyporządkowane do Twojego loginu.

4) Bezpieczeństwo Twojego hasła zależy w istotnej mierze od Ciebie – postaraj się więc utworzyć hasło zawierające minimum 5 znaków, składające się z cyfr i liter.

5. Nie wolno Ci na NevBit.com podejmować jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, w szczególności zastraszać, wykorzystywać, czy też obrażać innych osób, w tym użytkowników NevBit.com.

6. Użytkowników zagranicznych obowiązują - w odniesieniu do ich działań podejmowanych na NevBit.com - zarówno przepisy prawa polskiego jak i prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania lub siedziby.

7. Nie wolno Ci w żadnym razie kopiować, zmieniać czy hack’ować serwisu (tj. np. tworzyć lustrzanych lub zmodyfikowanych kopii NevBit.com), ani też tworzyć stron sugerujących jakiekolwiek oficjalne powiązania z NevBit.com.

8. Wszelkie transakcje w sieci BTC odbywają się za pośrednictwem oficjalnego klienta Bitcoin, który wydany jest na licencji nie gwarantującej poprawnego działania. NevBit.com nie może odpowiadać za błędne działanie tego programu, lub błędne działanie sieci Bitcoin w ogólności.

9. Zespół NevBit.com dołoży wszelkich starań, by transakcje przebiegały w sposób prawidłowy, wszelkie zgłoszone nieprawidłowości będą usuwane, tak by wrażliwe dane zgromadzone przez użytkownika nie uległy zniszczeniu. Przez wrażliwe dane rozumiemy dane użytkowników, oraz posiadane środki. Jeżeli nieprawidłowości, uniemożliwią lub znacznie utrudnią poprawne korzystanie z serwisu, wszystkie środki użytkowników zostaną przelane na wskazane konta.

10. NevBit.com opiera się na oprogramowaniu bitcoind dostarczanego z licencją MIT, która nie gwarantuje poprawnego działania oprogramowania (w tym sieci P2P o nazwie Bitcoin), serwis nie odpowiada za nieprawidłowe działanie tego oprogramowania.

11. Środki zgromadzone przez użytkownika na koncie NevBit.com są jego własnością i może zarządać ich wypłaty w dowolnej chwili. NevBit.com jest tylko platformą transakcji, nie oferuje usług bankowych, do Państwa kont nie ma zastosowania system gwarantowania usług finansowych udzielanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ponad to NevBit.com nie obraca tymi środkami w żaden sposób.

12. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, Operator, zwraca kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew w terminie 14 Dni Roboczych na Rachunek Bankowy Operatora. Kwota zwrotu zostanie umniejszona o 10% kosztow (w tym opłaty bankowe) związane ze zwrotem środków pieniężnych.

13. W przypadku gdy wobec użytkownika toczy się postępowanie przed organami państwowymi serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentem tożsamości lub ograniczenie uprawnień do konta.

14. W przypadku gdy wobec użytkownika toczy się postępowanie przed dział Bezpieczeństwa Nevbit serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentem tożsamości lub ograniczenie uprawnień do konta.

15. Zabronione jest dokonywanie wpłat środków pieniężnych wyrażonych w złotówkach (PLN) w imieniu danego Użytkownika przez osoby trzecie. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie rachunków udostępnionych przez Serwis w celach gospodarczych przez Użytkownika, jak również wskazywanie osobom trzecim takich rachunków, jako rachunków Użytkownika. Zabronione jest również deponowanie przez Użytkownika na rachunkach udostepnionych przez Serwis środków wyrażonych w złotówkach (PLN) przez okres dłuższy niż to racjonalnie konieczne do dokonania transakcji, a w każdym razie nie dłużej niż 24 godzin. W razie naruszenia tego ograniczenia Serwis może wezwać Użytkownika do wypłaty środków w oznaczonym dodatkowym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu środki mogą zostać przelane Użytkownikowi przez Serwis na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia wpłata Użytkownika środków wyrażonych w złotówkach (PLN) do Serwisu.

Naruszenie przez danego użytkownika postanowień Regulaminu może spowodować - według naszego swobodnego wyboru – ograniczenie możliwości korzystania z NevBit.com w zakresie przez czas przez nas określonym, czasowe lub trwałe zawieszenie konta jak również usunięcie konta na NevBit.com.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek naruszenia Regulaminu, bądź masz jakiekolwiek sugestie bądź uwagi związane z funkcjonowaniem NevBit.com skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Poczty:

Wiadomości email:

info(tutaj małpa)nevbit.com

admin(tutaj małpa)nevbit.com

Sprawdzimy każde nadesłane zgłoszenie, sugestie lub uwagi oraz w przypadku, gdy okaże się to konieczne, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania.

Wymagania techniczne

Korzystanie z NevBit.com wymaga przeglądarki internetowej obsługującej tzw. pliki cookies, wyskakujące okna (pop-up) oraz język JavaScript. W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt na wskazane wyżej adresy.

Zakończenie korzystania z NevBit.com

Użytkownicy mogą w każdej chwili zakończyć korzystanie z NevBit.com oraz zamknąć swoje konto korzystając z formularza kontaktowego i zgłaszając takie zapotrzebowanie.

Postanowienia końcowe

Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z realizacja postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.